Kaki *
Kaki *
Kaki *

Kaki *

Go for it now. The future is promised to no one.