பதய ஏறபடடல இயசவன பயரகள (வககபடய கலகஷன) வககபடய கலகஷனஸ)  பதய ஏறபடடல இயசவன பயரகளபல கணபபடகனறன.இயசயதய மறறம அதச சழவளள பரதசஙகளல பதன சயயம பதம அவர வணணகக எடததககளளப படடபனபம அவரத சடரகளல அவரக கறகக பலபயரகள பயனபடததனரகள. இவறறள வவலயததன பதய ஏறபடடல எழதபபடட பயரகள இனறம கறஸதவரல பயனபடததப படகறத.  இயறபயரதக  பல எழததளரகளஇயசஎனற பயரன தடககம பறறயம அதன பரள பறறயம பல வளகக கடடரகள எழதயளளனர. உறதயன தகவலகளனபட இயச எனற பயரஎபரயமழபபயரன יהושוע (யஷஹ) இத வவலயததல மதலவதக யததரகம 17:8 இல கணபபடகறத. மசகக அடதததக இஸரவல மககளன தலவரன பயரகம. இபபயரல…

பதய ஏறபடடல இயசவன பயரகள (வககபடய கலகஷன) வககபடய கலகஷனஸ) பதய ஏறபடடல இயசவன பயரகளபல கணபபடகனறன.இயசயதய மறறம அதச சழவளள பரதசஙகளல பதன சயயம பதம அவர வணணகக எடததககளளப படடபனபம அவரத சடரகளல அவரக கறகக பலபயரகள பயனபடததனரகள. இவறறள வவலயததன பதய ஏறபடடல எழதபபடட பயரகள இனறம கறஸதவரல பயனபடததப படகறத. இயறபயரதக பல எழததளரகளஇயசஎனற பயரன தடககம பறறயம அதன பரள பறறயம பல வளகக கடடரகள எழதயளளனர. உறதயன தகவலகளனபட இயச எனற பயரஎபரயமழபபயரன יהושוע (யஷஹ) இத வவலயததல மதலவதக யததரகம 17:8 இல கணபபடகறத. மசகக அடதததக இஸரவல மககளன தலவரன பயரகம. இபபயரல…

Sirve para algo ser una 'persona culta'?

¿Sirve para algo ser una persona culta?. Noticias de Educación

"A Tamil blog about relationships, காதல் ஜோதிடம், சுய முன்னேற்றம்"

"A Tamil blog about relationships, காதல் ஜோதிடம், சுய முன்னேற்றம்"

Pinterest
Buscar