Alejandra Alvarado

Alejandra Alvarado

Olà mè llàmò Aléjándrá! sy èstàs aQui ès pòrQuè mè Quièrès àgrègàr :$ pèrò sy ès sòlò pàra estòQuiàrmè nò pièrdàs tù tièmpò (; mè gustà sèr alègrè,amigàblè tie