Definició estadística, Població, Individu, Mostra

ESTADISTICA: definició, étapes d'un estudi estadistic, població i mostra.

Variables estadístiques: Definició, Tipus (Qualitatives o atributs i Quantitatives: Discretes i Continues)

tipos de variables

Tècniques de Mostratge - YouTube

Tipos de Muestreos. Investigación

Mesures de dispersió: Recorregut o Rang, Desviació respecte la mitjana o Desviació mitjana, Variància i Desviació típica

Medidas de dispersión i coeficient de variacio

La mediana (Me)

Mediana - Vitutor

Quartiles - Vitutor

Cuartiles - Vitutor

La mitjana aritmètica (X), la Moda (Mo) i els Quartils (pàg. 9 o 195) També hi ha la Mediana (Me), però no està massa ben explicat

recursostic.educacion.es descartes web materiales_didacticos impresos

Percentils - Vitutor

Percentils - Vitutor

Variable estadística exemples (Qualitatives i Quantitatives: discretes  ocontínues)  - YouTube

Variable estadística exemples (Qualitatives i Quantitatives: discretes ocontínues) - YouTube

Etapes d'un estudi estadístic (enunciat, elaborar enquesta, recollir dades, obtenir resultats, gràfiques, anàlisi E.E i conclusions)

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores “ Zaragoza” Licenciatura en Enfermería Módulo: Enfermería Comunitaria Materia: Epidemio…


Más ideas
Variables estadístiques: Definició, Tipus (Qualitatives o atributs i Quantitatives: Discretes i Continues)

tipos de variables

ESTADISTICA: definició, étapes d'un estudi estadistic, població i mostra.

Estadística - Vitutor

Variable estadística exemples (Qualitatives i Quantitatives: discretes  ocontínues)  - YouTube

Variable estadística exemples (Qualitatives i Quantitatives: discretes ocontínues) - YouTube

Etapes d'un estudi estadístic (enunciat, elaborar enquesta, recollir dades, obtenir resultats, gràfiques, anàlisi E.E i conclusions)

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores “ Zaragoza” Licenciatura en Enfermería Módulo: Enfermería Comunitaria Materia: Epidemio…

Diagrama de sectors i de barres

Diagrama de sectors i de barres

Exemple estadística

Exemple estadística

Exemple estadística

Exemple estadística

Freqüència agrupades en classes (intervals) - pàg. 21

Freqüència agrupades en classes (intervals) - pàg. 21

Exemples d'estadística. Algunes preguntes sobre la estadística

Exemples d'estadística. Algunes preguntes sobre la estadística

Deciles - Vitutor

Deciles - Vitutor

Pinterest
Buscar